แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

วัน พุธ ที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ