แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมการเขียนรายงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมการเขียนรายงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมการเขียนรายงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมการเขียนรายงาน ดังนี้
562010068 นายวิชชา แซ่ตั้ง
562010074 นายสัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
562010078 นายอนุพงศ์ ลิ้วธนพนธ์
562010080 นางสาวอมรรัตน์ จิตตภักดี
562012019 นายกุลเดช กุลเจริญ
562012037 นางสาวฉันชนก แซ่จัง
562012061 นายณัฐวัฒน์ กมลรัตน์
562012068 นายทศพร ชัยพฤกษมงคล
562012069 นายทศพร สอนเจตน์
562012071 นางสาวธชนกกนก อริยนานา
562012080 นายชลาดล เทวอักษร
562012083 นายธันยบูรณ์ แสงศรีจันทร์
562012101 นายบุญญฤทธิ์ เทพกรณ์
562012104 นางสาวประภัสสร เส็งสาย
562012122 นางสาวพิมพ์ธนู ยาดี
562012128 นางสาวภรณ์ธิดา ปัทมยุตานนท์
562012146 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา
562012150 นายวชิรพงศ์ เทพวีระกุล
562012178 นายสันติ โสมะฐิติ
562012180 นางสาวสาธิดา ฤทธาคนี
562012189 นางสาวหนึ่งฤดี วุฒิการณ์
562012203 นายธนกฤต ช่วยปลอด
562012207 นายอภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าฟังการบรรยายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน LB 1403

**หากนักศึกษาไม่เข้าฟังบรรยาย จะทำให้นักศึกษามีจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักไม่ครบและไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ