แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม "Basic Legal Research"

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม "Basic Legal Research" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม "Basic Legal Research" ดังนี้
562010027 นางสาวณัฐกานต์ ประกายรุ่งเรือง
562010039 นางสาวบุศรินทร์ นุตตะรังค์
562010061 นางสาวลลิตา ศรีบุญเรือง
562010068 นายวิชชา แซ่ตั้ง
562010074 นายสัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
562010078 นายอนุพงศ์ ลิ้วธนพนธ์
562012061 นายณัฐวัฒน์ กมลรัตน์
562012068 นายทศพร ชัยพฤกษมงคล
562012069 นายทศพร สอนเจตน์
562012071 นางสาวธชนกกนก อริยนานา
562012083 นายธันยบูรณ์ แสงศรีจันทร์
562012101 นายบุญญฤทธิ์ เทพกรณ์
562012122 นางสาวพิมพ์ธนู ยาดี
562012128 นางสาวภรณ์ธิดา ปัทมยุตานนท์
562012146 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา
562012150 นายวชิรพงศ์ เทพวีระกุล
562012203 นายธนกฤต ช่วยปลอด
562012207 นายอภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าฟังการบรรยายในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน LB 1403

**หากนักศึกษาไม่เข้าฟังบรรยาย จะทำให้นักศึกษามีจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักไม่ครบและไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ