แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177242 และ 177216 ตอน 801

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177242 และ 177216 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177242 และ 177216 ตอน 801

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177242 และ 177216 ตอน 801

วัน จันทร์ ที่ 14 พ.ย. 59 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404
จากเดิมเรียน 177216-801 กฎหมายครอบครัว เปลี่ยนเป็น 177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

วัน อังคาร ที่ 15 พ.ย. 59 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401
จากเดิมเรียน 177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนเป็น 177216-801 กฎหมายครอบครัว

หมายเหตุ สลับกันเฉพาะวันและเวลาที่มีการประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ