แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (23 พฤศจิกายน 2559)

ประชาสัมพันธ์ Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (23 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (23 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย Kagawa University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program at Kagawa University สำหรับเดือนเมษายน 2017 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุน Jasso (5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2560) แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

Kagawa University เปิดสอนใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 3 ราย

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program และ http://inter.oop.cmu.ac.th ทั้งนี้โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ