แสดงรายละเอียดข่าวCall for Japanese Business Internship Program (15 พฤศจิกายน 2559)

Call for Japanese Business Internship Program (15 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Japanese Business Internship Program (15 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย University of the Ryukyus (UR) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Business Internship Program ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 2 สัปดาห์แรก Internship I อบรมธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในด้านธุรกิจ ด้านการประชุม และมารยาทเชิงธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไป

- 2 สัปดาห์ถัดมา Internship II ฝีกงานกับบริษัทต่างๆใน Okinawa ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความถนัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงาน ภายหลังการฝึกงานจะมีการเปิดโอกาสให้ซักถามและหารือถึงปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยมุ่งหวังให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดย UR จะจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทุน JASSO จำนวน 160,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง) กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/internship-program/students-partneruniversity/?lang=en ทั้งนี้โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ