แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (21 ธันวาคม 2559)

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (21 ธันวาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (21 ธันวาคม 2559)

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ National Sripathum University Conference (SPUCON 2016) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและได้รับความรู้จากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ