แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพิจารณาคดีจากผู้มีประสบการณ์ในศาลปกครองเชียงใหม่
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ในศาลปกครอง อันจะนำไปสู่ทัศนคติที่กว้างขวางและ
สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ