แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ ประสบการณ์ค้าขายในประเทศจีนและการค้าขายบนระบบ E-commerce

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ ประสบการณ์ค้าขายในประเทศจีนและการค้าขายบนระบบ E-commerce - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ ประสบการณ์ค้าขายในประเทศจีนและการค้าขายบนระบบ E-commerce

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ ประสบการณ์ค้าขายในประเทศจีนและการค้าขายบนระบบ E-commerce

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ "ประสบการณ์ค้าขายในประเทศจีนและการค้าขายบนระบบ E-commerce" โดยรับสมัครนักศึกษาจำนวน 100 คน หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา

โทร. 053-942918

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ