แสดงรายละเอียดข่าวเมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรด้านกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรด้านกฎหมาย ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบอาชีพด้านกฎหมายโดยเฉพาะทนายความรวมถึงบทบาทการทำงานด้านกฎหมายขององค์กรเอกชนชั้นนำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพกฎหมายต่อไปในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ