แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้นักศึกษามาสอบปากเปล่าวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน 2559 เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

ประกาศ กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้นักศึกษามาสอบปากเปล่าวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน 2559 เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้นักศึกษามาสอบปากเปล่าวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน 2559 เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

ประกาศ กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้นักศึกษามาสอบปากเปล่าวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน 2559 เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ