แสดงรายละเอียดข่าวให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์

ประกาศ !! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง LB 1404
592012128 วรัทยา สิทธิแปง
592012006 กัญจน์ชญา ปัญญานาค
592010098 อนุพันธ์ กิ่งแก้วเพชร
592012010 กุลณัฐ แสงบดี
592012012 เกียรติศักดิ์ หลวงไผ่
592012140 ศุภนิดา โสภา
592012153 สุภาพร ธูปจันทร์
592010037 ธรรมนูญ วิบูลความดี
592012051 ณัฐภูมิ บุญเรือง
592012094 ปองคุณ ธนะขว้าง
592012152 สุภัชชา ขวดหรีม
592012052 ณัฐริกา ลิ่มวัน
592012041 ณัฐกฤษตา คันธแสนยศ
592012149 สิริราช คำไชย
592012003 กมลรัตน์ ดวงวิไล
592012004 กฤตยชญ์ อรุณภู่
592012016 จันจิรา สีสะอาด
592012087 บุริศร์ บุพศิริ
592012099 ผไทมาศ เซ่งเจริญ
592010059 พัทธพล สารน้อย
592012096 ปัถวี ไทรงาม
592012154 สุวิมล วิทุรานิช
592012146 สราวุธ คำฝั้น
592010060 พาณิภัค เจริญสุข
592012033 ญาสุมินทร์ บุราพันธ์
592012049 ณัฐพนน์ สกุลพาณิชเจริญ
592012161 อาภรณ์ ศิริจันทร์
592012062 ทัศนีย์ วันตุ้ย
592012080 นริศรา ภู่สุนทรธรรม
592012024 ฉัตรฟ้า คำสาลี
592010045 นิชดา พนาสันติกุล
592012050 ณัฐพล แสงเงิน
592012159 อริศรา เมฆเลื่อม
592012018 จิตรลดา แซ่จัง
592012135 วิสสุตา ชัยประภา
592012121 ยุทธดนัย พิมพ์โสภา
592010022 ชิษณุพงศ์ สงวนศักดิ์
592012105 พิชญ์สินี ธนเบญญาภรณ์
592012086 บุญสิตา มาลารัตน์
592012065 ธนพิชญ์ แสนสุด
592012044 ณัฐดนัย บุญฤทธิ์
592010082 วัชรภัทร ธรรมจักร
592012048 ณัฐพงษ์ บุญคำ
592012008 กานต์ธิดา โกจินอก
592012064 ธนพร กอนจันดา
592012100 พงศกร สดชื่น
592012046 ณัฐนันท์ จำปาทอง
592010075 รักษ์สิทธิ์ คำนนท์คอม
592012143 ศุภาพิชญ์ วงศ์ม่าน
592012085 ในหทัย กันแตง
592012088 ปฏิภาณ ขำฉา
592012058 ณัฐสุดาภา จงงาม
592012139 ศุภณัฐ ปัญศิริ
592010011 จุฑามาศ บุญเรือง
592012032 ญาดา อยู่สถาพร
592012054 ณัฐวดี ดอประเสริฐ
592012089 ปทิตตา อินทรวิชา
592012014 เขมกร วงค์แสง
592010091 สุดารัตน์ สุทธนะ
592012078 ธีรพล แสงทอง
592010023 ฐิติรัตน์ ชมเชย
592012037 ณัฏฐณิชา เทพยศ
592012005 กฤติยา กาหลง
592012002 กนกนิชภักดิ์ เต็มสังข์
592012131 วสวัตติ์ สุขเสมอ
592012147 สวรรณศิริ สุนทราศรี
592012114 มณีรัตน์ ชัยยะ
592012071 ธรรมนูญ รุจาทรัพย์
592010020 ชลธิชา ทาคำฟู

** นักศึกษาที่มีรายชื่อ ต้องเข้าร่วมโครงการทุกคน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร 053942918
** นักศึกษามีธุระ หรือ ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ ให้ทำเอกสารชี้แจงกับทางคณะด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ