แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ