แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (ศาลปกครองเชียงใหม่)
572010009 นายณธพงศ์ ภู่เจริญ
572010017 นางสาวณิชกานต์ สมฝั้น
572010021 นายธนชาติ บุญวงค์
572010072 นายสุกฤษฏิ์ จันทร์ศิลป์
572012040 นายธนพล ชัยปรมัตถ์
572012054 นางสาวนภัสสร ประสิทธิวิเศษ
572012075 นายปวรวิชญ์ อมรมุนีพงศ์
572012095 นายพิสิษฐ์ จันทรพินิจ
572012107 นายภูริษ ดวงมณี
572012113 นายเมธาวี ศรีสมปอง
572012131 นายวิชญ์พล สุธาพันธ์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อที่ งานบริการการศึกษา (พี่แน็ค) ภายในวันนี้ (25/10/2559) หากเลยกำหนดไม่มาติดต่อภายในวันนี้ ให้นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาหน้า !!!!!!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ