แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. เรียนตามปกติ

ประกาศกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. เรียนตามปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. เรียนตามปกติ

ประกาศกระบวนวิชา 177425 กฎหมายตั๋วเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. เรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ