แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ ทางคณะนิติศาสตร์จะจัดปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดและการปฏิบัติตัวในการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง LB 1201 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ จึงขอให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯและรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ก็ขอให้มาแจ้งที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 ก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยกรรมการจะพิจารณาเหตุผลจำเป็นที่ไม่สามารถมาได้ หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเพียงพอ จะถือว่านักศึกษาท่านนั้นสละสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับเลือกสำรองให้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นลำดับถัดไป
    
อนึ่ง ในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับเลือกสำรองให้เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้มาในวันปฐมนิเทศด้วย หากในวันดังกล่าวนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ สละสิทธิ์ จะเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่ได้รับเลือกสำรองตามลำดับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ