แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (หมดเขต 20 ตุลาคม 2559)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (หมดเขต 20 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (หมดเขต 20 ตุลาคม 2559)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ University of Galvle ประเทศสวีเดน จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Multimediadisciplinary View in Sustainable Life and Business” : Sus-LaB ระหว่สงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการประชุม เพื่อให้นักวิชาการ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางเวบไซต์ได้ที่ http://slb.rmutr.ac.th หรือที่ chulalak.p@rmutr.ac.th ได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ