แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401

และให้เรียนรวมกับภาคพิเศษในวัน พุธ ที่ 26 ต.ค. 59 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ