แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันเวลาในการทำกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น

ประกาศวันเวลาในการทำกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันเวลาในการทำกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น

แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620) !!!
คณะได้เเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฏหมายเบื้องต้น ไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยจะขอเเจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมให้เข้าฟังการบรรยาย ดังนี้

1. การอบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง
ขอนัดนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมนี้ทุกคน ให้เข้าฟังการอบรมการเขียนรายงาน ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1201

2.การอบรม "Basic Legal Research" จำนวน 6 ชั่วโมง
ขอนัดนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมนี้ทุกคน ให้เข้าฟังการอบรม"Basic Legal Research" ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1404

หากนักศึกษาติดเรียนในวิชาใดก็ตาม ให้มาเเจ้งต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) เพื่อทางคณะจะได้ทำหนังสือลาเรียนให้นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ