แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2559)

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2559)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งประชาสัมพันธ์ทุการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 3 คู่ โดยคู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่และสำรอง 2 คู่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ