แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่าน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่าน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่าน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่าน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย กิจกรรมหลัก 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง และภาคปฎิบัติ 10 ชั่วโมง

** คณะขอแจ้งกำหนดการในการทำกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ดังนี้

1. ภาคบรรยายจำนวน 2 ชั่วโมง : คณะได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง จริยธรรมของการเป็นนักกฏหมาย ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องเรียน LB 1404 โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อทั้ง 81 คนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน หากไม่เข้าร่วมจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

2. ภาคปฎิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง : คณะจะให้นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฎิบัติ หลักจากนักศึกษาผ่านกิจกรรมภาคบรรยาย โดยจะให้นักศึกษาออกไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ที่คณะได้กำหนด เพื่อสัมภาษณ์อัยการ ทนายความหรือนิติกรในหน่วยงานนั้น ในหัวข้อ "จริยธรรมของการเป็นนักกฏหมายที่ดี" โดยเก็บข้อมูลนำเสนอเป็นรูปแบบรายงาน รายละเอียดการจัดกิจกรรมนี้จะเเจ้งให้นักศึกษาทราบอีกที

***ขอเน้นย้ำว่า นักศึกษาทั้ง 79 คนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ **

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ