แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 5820..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 5820..) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 5820..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมในกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

เงื่อนไขการผ่านในกระบวนวิชา ต้องมีจำนวนชั่วโมงกิจกรรมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมหลักต้องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
กิจกรรมเสริมต้องไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง

** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ งานบริการการศึกษา (พี่แน็ค) หรือโทร 053-942918 **

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ