แสดงรายละเอียดข่าวการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (สกว.)(คปก.)

การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (สกว.)(คปก.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (สกว.)(คปก.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ของอาจารย์ที่ปรึกษาไทย โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยไทยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และยังจะเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม สร้างเครือข่ายวิจัยในภูมิภาค ตลอดจนยกระดับหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา จนทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยของภูมิภาคอาเชียน ผู้สนใจสามารถขอรับทุนได้ตั้งแต่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560 สามรถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/main/home-th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ