แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283, 177250, 177361 วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 59

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283, 177250, 177361 วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 59 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283, 177250, 177361 วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 59

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283, 177250, 177361 วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 59

วิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด
ภาคปกติ เวลา 14.30-16.00 น.
ภาคพิเศษ เวลา 16.30-18.30 น.

วิชา 177250 กฎหมายที่ดิน
ภาคปกติ เวลา 16.30-19.30 น.

วิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ
ภาคพิเศษ 802 เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ