แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง

โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

คณะฯ จัดรอบการทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ ให้นักศึกษารหัส 57 เลือกเข้าร่วม ดังนี้

* รอบที่ 1 วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 80 คน

* รอบที่ 2 วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 80 คน

* รอบที่ 3 วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 80 คน

*** กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะ นักศึกษารหัส 57 เท่านั้น !!! ****

จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.

ระบบปิด วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

* หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 ตุลาคม 2559

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ