แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ฯ          
วันเวลาที่จัดกิจกรรม วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.          
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมเสริม 3 ชั่วโมง          
สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  

** ขอแจ้งกำหนดการดังนี้ ***
1. การแต่งกาย: แต่งการด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องบริการการศึกษา หากนักศึกษามาสายเกินกว่าเวลา 09.00 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง
        

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ