แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ