แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship

ชื่อกิจกรรม โครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship        
วันเวลาที่จัดกิจกรรม วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.        
กิจกรรมเสริม จำนวน 2 ชั่วโมง        
สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์  

** ขอแจ้งกำหนดการดังนี้ ***
1. การแต่งกาย: ชุดนักศึกษา
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 - 12.30 น. บริเวณหน้าห้องประชุม หากนักศึกษามาสายเกินกว่า 12.30 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง
      

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ