แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการสอบวิชา201100: วิทยาศาสตร์บูรณาการ

กำหนดการสอบวิชา201100: วิทยาศาสตร์บูรณาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการสอบวิชา201100: วิทยาศาสตร์บูรณาการ

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิชา201100: วิทยาศาสตร์บูรณาการ
สอบวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00-15.00 น.
ตอนเรียน 001 ห้องสอบ RB 5210 และ RB 5301
ตอนเรียน 801 ห้องสอบ RB 5301 และ RB 5401
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-943315

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ