แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม้และฟังบรรยายหัวข้อ "ศาสนาคริสต์กับกฎหมายศาสนจักร"

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม้และฟังบรรยายหัวข้อ "ศาสนาคริสต์กับกฎหมายศาสนจักร" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม้และฟังบรรยายหัวข้อ

โครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม้และฟังบรรยายหัวข้อ "ศาสนาคริสต์กับกฎหมายศาสนจักร"

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม

ชื่อกิจกรรม โครงการเยี่ยมชมอาสนวิหารพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่และฟังบรรยายหัวข้อ "ศาสนาคริสต์กับกฎหมายศาสนจักร"

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ รงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.

ระบบปิด วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน โดยคณะมีรถ - รับส่ง นักศึกษา


**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ