แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วัน อังคาร ที่ 11 ต.ค. 59 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ