แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้้

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้้

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้้ ตอน 001 และ 801 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น. เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ภาคปกติ ห้องสอบ LB 1401
ภาคพิเศษ ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ