แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฏหมาย ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฏหมาย ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฏหมาย ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฏหมาย ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง
โครงการ ให้บริการทางกฎหมาย เป็นกิจกรรมบังคบให้นักศึกษารหัส 5720.. เข้าร่วม โดยมีจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น บรรยาย 2 ชั่วโมงและปฎิบัติ 18 ชั่วโมง หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการทั้งภาคบรรยายและภาคปฎิบัตื นักศึกษาจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

งานบริกากรารศึกษา โทร 053942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ