แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (แหล่งทุนภายนอกคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (แหล่งทุนภายนอกคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (แหล่งทุนภายนอกคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (แหล่งทุนภายนอกคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ เพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุนการศึกษา ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

** นักศึกษาต้องเข้าดูรายละเอียดให้ครบทุกแหล่งทุนการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาอาจได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นได้ **

รายชื่อดูได้รับทุนการศึกษาดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ