แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5720..) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5720..)
- สำหรับนักศึกษาที่มีจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมครบ 75 ชั่วโมงแล้ว นักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป หรือ ไม่ก็ได้
- สำหรับนักศึกษาที่มีจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมยังไม่ครบ 75 ชั่วโมง กิจกรรมเสริมจะเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ 75 ชั่วโมง หากไม่ครบตามกำหนด นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ