แสดงรายละเอียดข่าวร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม 16th AUN and 5th ASEAN +3 Educational Forum and Young Speakers (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม 16th AUN and 5th ASEAN +3 Educational Forum and Young Speakers (หมดเขต 30 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม 16th AUN and 5th ASEAN +3 Educational Forum and Young Speakers (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ด้วย สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Secretariat: AUN) จะจัดการประชุม the 16th AUN and 5th ASEAN +3 Educational Forum and Young Speakers ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะมีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ใน หัวข้อ “Sustainable Development through Community Engagement” ซึ่งตัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรงผ่าน
aun.banjong@gmail.com
หรือ
aun.wilasinees@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ