แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 08.30 - 12.00 น.และ 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

**ขอแจ้งกำหนดการดังนี้**
1. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา ห้ามสวมรองเท้าเเตะ
2. การลงทะเบียน : ช่วงเช้าลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.
ช่วงบ่ายลงทะเบียนเวลา 12.30 - 13.00 น.
หากนักศึกษามาช้ากว่าช่วงเวลาที่กำหนดลงทะเบียน จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนและจะไม่ได้รับพิจารณาชั่วโมงกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ