แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ธรรมะสัตตมหาสถาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ธรรมะสัตตมหาสถาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ธรรมะสัตตมหาสถาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ธรรมะสัตตมหาสถาน
ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง วันที่ 17-18 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
**ขอแจ้งกำหนดการดังนี้ ***
1. การแต่งการ : แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
2. คณะมีบริการรถรับ-ส่ง ให้นักศึกษามาขึ้นรถที่คณะเวลา 08.00 น.
3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดกิจกรรม ทั้ง 2 วัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ