แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

วัน เสาร์ ที่ 17 ก.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

และจะสอนชดเชย วัน พุธ ที่ 21 ก.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ