แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS และโครงการแลกเปลี่ยน AIMS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS และโครงการแลกเปลี่ยน AIMS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS และโครงการแลกเปลี่ยน AIMS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS และโครงการแลกเปลี่ยน AIMS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการ AUN-ACTS Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 เพื่อไปแลกเปลี่ยนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและญี่ปุ่น

2. โครงการ AIMS Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, and Alternative Energy) ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 เพื่อแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยสมาชิกในอาเซียนและญี่ปุ่นที่อยู่ใน theme เดียวกัน

โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 17.00-19.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษา) โทร. 053-942606 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th/index.php หัวข้อ Scholarship

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ