แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Mie University (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Mie University (หมดเขต 30 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Mie University (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ด้วย Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2017 (Spring 2017) ให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.mie-U.ac.jp/en/international/Studyabroad/prospective/types-procedures/exchange/special-student.html และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันนี้ 30 กันยายน 2559 เพื่อคณะจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ