แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ในโครงการ SO-U-L GOOD ปี 2

ประกาศ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ในโครงการ SO-U-L GOOD ปี 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ในโครงการ SO-U-L GOOD ปี 2

ตามที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โครงการการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (SO-U-L GOOD ปี 2) ในปีการศึกษา 2558 โดยมีThe weakness (กำจัดจุดอ่อน) ผ่านการพจารณาจากคณะกรรมการฯ ซึ่งได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้น และได้นำเสนอผลการดำเนินไปเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมีรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ