แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน เสาร์ ที่ 17 และ 24 ก.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจฯ 1322

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ