แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus (หมดเขต 5 ตุลาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus (หมดเขต 5 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus (หมดเขต 5 ตุลาคม 2559)

ด้วย University of the Ryukyus ได้แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2017-2018 University of the Ryukyus Student Exchange Program ดังนี้

1. ทุน URSEP (University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Program) – ทุนแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษ (มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500(PBT) 173 (CBT) 61 (iBT), TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. ทุน STRP (Short-term Regular Program) – ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโทเพื่อการศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาแลกเปลี่นแบ่งเป็น 5 เดือน และ 11 เดือน ทุนประเภทนี้จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน โดยผู้สมัครทุนประเภทนี้ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/8/en และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันนี้ 5 ตุลาคม 2559 เพื่อคณะจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ