แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ลงพื้นที่ศึกษาในหมวดที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ลงพื้นที่ศึกษาในหมวดที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ลงพื้นที่ศึกษาในหมวดที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ลงพื้นที่ศึกษาในหมวดที่ 2 ทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมหลัก) จำนวน 12 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ