แสดงรายละเอียดข่าวขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานเพื่อนำเสนองานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานเพื่อนำเสนองานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานเพื่อนำเสนองานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The  National Graduate Research Conference)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานเพื่อนำเสนองานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/ngrc.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ