แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่   29   กันยายน   2559

ประชาสัมพันธ์ ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัด การสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ห้องประชุมใหญ่ 201 (ชั้น 2) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยขอเชิญอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/seminar5901/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ