แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่งานบริการการศึกษา

นักศึกษาที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่งานบริการการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่งานบริการการศึกษา

นักศึกษาที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อพี่แน็ค งานบริการการหรือ โทร 053942918 ศึกษาเพื่อเเจ้งความประสงค์เลือกพื้นที่ลงศึกษาดูงาน ด่วน !!
1.นายณัฐฐ์พล เพิ่มวงศ์ 562010025
2.นายสฤษฎ์พงษ์ จิตเทพ 562010073
3.นายปิยะพล ภูดี 562012111
4.น.ส. ปุณยนุช บุญประถัมภ์ 562012113
5.นางสาวพิมพ์ธนู ยาดี 562012122
6.น.ส.ศริญาภรณ์ คลายนาทร 562012164
7.นายอ๓ิรักษ์ นันทเสรี 562012192

** หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะไม่จบตามหลักสูตรที่กำหนดนะครับ ย้ำ !!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ