แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177242 และ 177467 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177242 และ 177467 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177242 และ 177467 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177242 และ 177467 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วิชา 177242-001 กฎหมายรรัฐธรรมนูญ ภาคปกติ
วัน เสาร์ ที่ 17 ก.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1402

วิชา 177467-001 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ
วัน เสาร์ ที่ 17 ก.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ