แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล (ภาคปกติ)

วัน พุธ ที่ 14 ก.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ